עמוד הבית / תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר www.sk8r.co.il פורטל הסקייטבורד הישראלי, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

השימוש בפורטל מעיד על כך כי הסכמת לתנאי השימוש. לכן קרא אותם בעיון רב. במידה ואינך מסכים לתנאים, עליך להימנע משימוש באתר. מפעילי האתר רשאים לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.גלישתך בפורטל ו/או שימוש בכל תוכן המוצג בו מהווים את הסכמתך להיות כפוף באופן מלא להוראות תנאי שימוש אלה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות אך תקפים הן לזכר והן לנקבה.

פורטל הסקייטבורד הישראלי (Sk8r.co.il), נועד לספק לגולשים את המידע המקיף והעדכני ביותר בתחום הסקייטבורד בארץ ובעולם.
צוות הפורטל מתאמץ לוודא את נכונותו ומידת עדכניותו של המידע המופיע באתר, עם זאת אין באפשרותנו להבטיח שכל המידע באתר יהיה נקי מטעויות, שיבושים ואי דיוקים.
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. צוות הפורטל לא ישאו בכל אחריות לנזק ו/או הפסד שינבעו במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש באתר.

פורטל הסקייטבורד הנו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפני הגולש באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק מימנו ללא אישור בכתב ממנהל הפורטל.

צוות האתר מייחסים חשיבות עליונה לפרטיות המשתמשים. נתוני גולשים ספציפיים באתר לא יועברו לגורמים חיצוניים, למעט במקרה בו יידרש הפורטל למסור פרטים אלו לרשויות מוסמכות מכוח צו בית משפט. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר. המשתמש מסכים כי למפעילי הפורטל עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר או בעת בקשת מידע באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. מפעילי האתר שומרים זכות להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרים באתר. טכנולוגיה זו עשויה לכלול שימוש ב”עוגיות” המאוחסנות על דפדפן האינטרנט שלך. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו.

לאתר אין אחריות בשום דרך או צורה שהיא לזמינות השירותים, לאמינות ולדיוק הנתונים ולתכנים המוצגים באתר לרבות אחריות לתכנים שנמסרו לאתר ע”י הגולשים.
האתר אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.
בשום מקרה לא יהיה האתר  ו/או כל נציג מטעמו אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות האתר . כל הסתמכות של הגולש על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש.

האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ”י כל דין.

אתר Sk8r.co.il יהיה רשאי , לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט כל פעולה (לרבות, אך מבלי להגביל, שלילת הגישה לפורטל, מחיקת תוכן, הערות, תגובות, אירועים וכו’) במידה וסברה היא כי הנך ו/או מי מטעמך מפר את תנאי השימוש בפורטל ו/או הוראות הדין.

אתר Sk8r.co.il יהיה רשאי , אך לא מחויב, לאפשר לגולשי הפורטל לטעון פרטים לגבי אירועים הקשורים בתחומים בהם עוסק הפורטל, וכן לנהל ו/או לקדם מתוכו אירועים אשר היא קשורה אליהם ו/או אירועים אחרים.
האתר עושה שימוש במערכת תגובות גולשים. כמו כן, הגולשים מעלים תוכן הכולל פרטים אישיים לגביהם ולגבי מיזמים אשר הם מכירים. האתר אינו אחראיים לגבי תוכן המועלה ע”י הגולשים, לרבות תמונות, טקסט, קישורים ותגובות.

קישורים חיצוניים: בשל טיבו של האתר יתכן ויוצגו בו מפעם לפעם תכנים ו/או קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. צוות הפורטל אינו אחראי לטיבו של כל מידע ו/או תוכן אשר יוצג באותם קישורים (כולל בין השאר, לגבי חוקיותם, המצגים שנמסרים בהם או סכנות חשיפה ל”נוזקות” – malware בשל הגלישה אליהם). הנך האחראי הבלעדי לוודא את טיבם של אותם קישורים.

הגבלת אחריות: בשום מקרה לא יהיו Sk8r.co.il ו/או מי מטעמם אחראים לנזקים שיגרמו לך בשל שימוש בפורטל ו/או בגין כל נזק (ישיר או עקיף) אשר נגרם לך בשל פעילותו של אחר בפורטל. הנך מבין כי אין ביכולתו של צוות הפורטל להתחייב כי הפורטל יהיה זמין באופן מלא ו/או רציף. כמו כן, צוות הפורטל נוקט באמצעי אבטחה מקובלים לצורך אבטחת הפורטל, אך אינו יכול להתחייב למנוע באופן מלא זליגת מידע ו/או השתלטות עליו וגרימת נזקים באמצעות נוזקות או פעולות עויינות אחרות (ואף לא תהא אחראית כלפי כל נזק שייגרם מכך).

מדיניות פרטיות: Sk8r.co.il רואה בפרטיות גולשיה כערך מהותי וחשוב ולעולם לא תמסור את המידע שיסופק לה לצדדים שלישיים ללא אישורך. עם זאת, צוות האתר יהיה רשאי לעשות שימוש פנימי במידע כללי אשר ייאסף כחלק מגלישתך באתר לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי של הרגלי גלישה כלליים של גולשי הפורטל.

תוכן פרסומי: אין הפורטל ו/או מי מטעמם אחראים לנזקים שיגרמו לך בשל תכנים פרסומיים אשר יועלו לאתר (באנרים, פרסומות, קישורים לאתרים חיצוניים, מבצעים, כתבות תוכן שיווקיות וכיוב’) ו/או בגין כל נזק (ישיר או עקיף) אשר עשוי להיגרם לך בשל פעילותו של מפרסם ו/או שותף תוכן בפורטל.

בטיחות: ענף הסקייטבורד הוא ספורט הנחשב אתגרי ומסוכן, צוות האתר ממליץ לעשות שימוש באמצעי מיגון (קסדה, מגיני ידיים, מרפקים וברכיים) בעת השימוש בסקייטבורד וכן להקפיד על נעלים סגורות המתאימות לפעילות ספורט זאת. כמן כן, אין מומלץ לבצע תרגילים אשר אינך מיומן בהם או שדרושים רמת סיכון גבוהה, האחריות היא של המשתמש בלבד.

אנו שומרים את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף החל ביום פרסום המדיניות החדשה.

כן, אפשר להגיב, לפרגן, ועוד כל מיני